Term and Conditions

Algemene voorwaarden Websitebooster

Dhr. A. Kommer, h.o.d.n. Websitebooster is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67056628 en is gevestigd aan de Xenonstraat 156, 1362 GH te Almere.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Websitebooster.

3. Diensten of Dienst: De Diensten die Websitebooster aanbiedt, zijn het ontwikkelen en onderhouden van Websites, het ontwikkelen van bijhorende programmatuur zoals koppelingen, hostingdiensten, domeinnaamregistratie, zoekmachineoptimalisatie en promotie van Websites (SEO en SEA) en het opzetten van Adwordcampagnes.

4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Websitebooster heeft aangesteld, projecten aan Websitebooster heeft verleend voor Diensten die door Websitebooster worden uitgevoerd, of waaraan Websitebooster een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Websitebooster, alsmede voorstellen van Websitebooster voor Diensten die door Websitebooster aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Websitebooster.

6. Website: de Website van Opdrachtgever die door Websitebooster is gemaakt en/of wordt onderhouden.

7. Websitebooster: de dienstverlener, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Websitebooster, elke Overeenkomst tussen Websitebooster en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Websitebooster wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Websitebooster aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Websitebooster is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

1. Alle door Websitebooster gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Websitebooster is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen de in het Aanbod opgenomen geldigheidstermijn wordt bevestigd. Niettemin heeft Websitebooster het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Websitebooster gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Websitebooster zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen een Aanbod c.q. Overeenkomst van Websitebooster aanvaarden door (schriftelijke of digitale) ondertekening het Aanbod c.q. Overeenkomst.

2. Websitebooster is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met Websitebooster wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Websitebooster wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Websitebooster is verbonden.

4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Websitebooster van Opdrachtgever verkrijgt.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd ingeval van ontwikkeling van Websites en/of software. De ontwikkeling daarvan wordt gedaan op basis van een iteratieve ontwikkelingsmethode (Scrum) en is mede afhankelijk van overeengekomen (deel)opleveringen van de sprints, alsmede de (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever. Indien en voor zover de kwaliteit en de tijdige aanlevering van informatie van Opdrachtgever noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (deel)oplevering van een sprint, kan dit van invloed zijn op de duur van de Overeenkomst.

3. Zowel Opdrachtgever als Websitebooster kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Websitebooster ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

6. Zowel Opdrachtgever als Websitebooster kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Websitebooster nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

1. Websitebooster zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Websitebooster staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Websitebooster de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.

3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Websitebooster aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Websitebooster heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

5. Bij de uitvoering van de Diensten is Websitebooster niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Websitebooster, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

6. Websitebooster is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, ongeacht of de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Websitebooster Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Websitebooster aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Websitebooster of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Websitebooster recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

1. Partijen treden in overleg met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen programmatuur en/of Website en de werkwijze voor de ontwikkeling, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde/aan te leveren specificaties en/of ontwerpen. De programmatuur wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

2. De uit het overleg, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voortvloeiende afspraken met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen programmatuur en/of Website en de werkwijzen voor de ontwikkeling worden schriftelijk vastgelegd.

3. Websitebooster zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden, met inachtneming van de expliciet en schriftelijk overeengekomen specificaties.

4. Websitebooster hanteert het Scrum framework als ontwikkelingsmethode ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Ingevolge deze ontwikkelingsmethode aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang van de Diensten worden verricht op onvolledige, dan wel afwezige, specificaties en dat specificaties gedurende de Overeenkomst kunnen worden aangepast met inachtneming van de overeengekomen ontwikkelingsmethode. Indien en voor zover er met specifieke sprints wordt gewerkt, dienen partijen dit uitdrukkelijk vast te leggen.

5. Partijen treden in overleg met betrekking tot de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden.

6. Opdrachtgever is verplicht een permanente, actieve en door de organisatie van Opdrachtgever gesteunde inbreng en medewerking te leveren en dat de betrokken werknemers van Opdrachtgever beschikken over de benodigde beslissingsbevoegdheden.

7. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan haar (medewerkings)plichten conform de overeengekomen ontwikkelingsmethode is Websitebooster gerechtigd de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

8. Websitebooster stelt geen ‘content management systeem’ ter beschikking van Opdrachtgever, tenzij anders overeen is gekomen.

9. Iedere actie die Websitebooster uitvoert via het account van Opdrachtgever, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Opdrachtgever gedaan te zijn. Indien Opdrachtgever vermoedt dat er sprake is van misbruik van haar account, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Websitebooster te melden zodat indien nodig, maatregelen genomen kunnen worden. Het is opdrachtgever verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Websitebooster de door Websitebooster verstrekte inloggegevens aan derden over te dragen, of derden toegang te geven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens.

1. Websitebooster kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Websitebooster de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Websitebooster verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als fiscaal en/of accounting-technisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als fiscaal en/of accounting-technisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Websitebooster verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Websitebooster wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Websitebooster gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Websitebooster kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Websitebooster schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Websitebooster onderhoud aan de programmatuur en/of Website tegen het overeengekomen (uur)tarief.

2. Opdrachtgever is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Websitebooster. Websitebooster is gerechtigd beperkingen te stellen aan de kwalificaties dat voor onderhoud in aanmerking komt.

3. Het onderhoud bevat in beginsel het verrichten van eventuele aanpassingen en/of verdere ontwikkeling van de betreffende programmatuur en/of Website.

4. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de programmatuur en/of Website en de wijze waarop deze worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de programmatuur en/of Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

5. Onderhoud wordt verleend op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Websitebooster, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

6. Opdrachtgever dient op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Websitebooster stelt nieuwe versies van de programmatuur ter beschikking aan Opdrachtgever indien dit naar het uitsluitende oordeel van Websitebooster noodzakelijk is.

2. Websitebooster is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe programmatuur niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Opdrachtgever te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de programmatuur.

3. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde nieuwe programmatuur komen de gevolgen daarvan voor risico van Opdrachtgever.

1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Websitebooster hostingdiensten. Websitebooster is nimmer aansprakelijk voor hostingdiensten verricht door een door Opdrachtgever ingeschakelde derde.

2. Websitebooster is gerechtigd beperkingen te stellen aan de grootte van het hostingaccount.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van het hostingaccount, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

5. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Websitebooster gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

6. Websitebooster komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Websitebooster het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Websitebooster kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

8. Opdrachtgever vrijwaart Websitebooster voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Websitebooster is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

9. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

10. Websitebooster kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is Websitebooster bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

11. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Websitebooster gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Websitebooster.

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.

4. Websitebooster kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Websitebooster bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van Websitebooster, derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Websitebooster gerechtigd om per direct de Website van Opdrachtgever af te sluiten of Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik daarvan of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. Websitebooster zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van Websitebooster. In geen geval is Websitebooster aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Website en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

1. Websitebooster biedt de mogelijkheid aan om advertenties op te stellen voor Google. Aan de inhoud van deze advertenties kan Websitebooster nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, danwel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Websitebooster het recht deze teksten te weigeren.

2. Websitebooster garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van SEO en SEA diensten. Websitebooster past slechts een bepaalde strategie toe. Dit biedt geen garanties voor de toekomst. Evenmin kan Websitebooster hierover toezeggingen doen doch zal Websitebooster zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.

3. Indien Websitebooster ten behoeve van Opdrachtgever SEO en/of SEA opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO en/of SEA duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan informatie aanleveren.

4. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst zal worden.

5. Het budget voor de SEA wordt door Opdrachtgever bepaald worden en dient bij vooruitbetaling steeds voldaan te worden. Indien overeengekomen, kan Opdrachtgever een creditcard koppelen. Opdrachtgever is gehouden om steeds voldoende saldo op de creditcard te hebben. Bij gebreke hiervan kan de SEA niet uitgevoerd worden, en worden eventuele advertenties niet geplaatst.

6. De uitvoering van Google Ads, SEO en SEA diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door Websitebooster uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Websitebooster is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Websitebooster, Websitebooster een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Websitebooster verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Websitebooster niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Websitebooster is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Websitebooster verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Websitebooster voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Websitebooster kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Websitebooster gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Websitebooster.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onderhavige Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

1. Oplevering geschiedt op een door partijen expliciet en schriftelijk overeengekomen wijze. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal door Websitebooster verstrekt.

2. De broncode alsmede de technische documentatie van de Dienst is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Websitebooster of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Websitebooster recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Websitebooster aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren, inrichten, parametriseren, tunen en meer van de programmatuur en/of Website, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de eventuele licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Websitebooster zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6. Indien bij de levering enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Websitebooster gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

7. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 3 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Websitebooster bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Websitebooster spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

9. Websitebooster heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde zaken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om de door haar (op)geleverde zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

10. Alle aanpassingen die Opdrachtgever maakt of laat maken aan het opgeleverde, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

1. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur en/of Website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Websitebooster is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door haar ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

2. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of onderdeel. Websitebooster is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3. De door Websitebooster ontwikkelde programmatuur is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de programmatuur binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de programmatuur. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

4. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Daartoe verkrijgt Opdrachtgever toegang tot een zogeheten stagingomgeving. De binnen deze testperiode geconstateerde gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Websitebooster. Indien het gebrek tijdens de testperiode wordt ontdekt, kan het herstel, indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, door Websitebooster kosteloos hersteld worden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever de hiervoor geldende meerprijs te vergoeden. Het staat Websitebooster vrij om tijdelijke oplossingen aan te dragen.

5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:
a. Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties;
b. (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur en/of Website niet belemmeren;
c. Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.

6. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Websitebooster, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Websitebooster zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Websitebooster. Websitebooster spant zich in om (eventuele) fouten of gebreken in de ontwikkeling van de programmatuur en/of Website binnen een redelijke termijn te herstellen, indien dit tijdens de testperiode wordt ontdekt. Na acceptatie van de programmatuur en/of Website, worden fouten slechts herstelt op basis van meerkosten. Websitebooster is gerechtigd om het herstel uit te stellen in verband met het behalen van andere (deel)opleveringen indien dit naar haar oordeel een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst bevordert.

7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de programmatuur en/of Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.

8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de programmatuur en/of Website heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever Websitebooster voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de programmatuur en/of Website.

9. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en/of Website, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

1. Websitebooster voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Websitebooster in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Websitebooster gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Websitebooster gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. Websitebooster staat er niet voor in dat de programmatuur zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Websitebooster spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op programmatuur wat door Websitebooster zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Websitebooster is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Websitebooster ontwikkeld is, kan na schriftelijk overleg en voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.

5. Websitebooster staat er niet voor in dat de programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Websitebooster te melden op een wijze dat Websitebooster in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Websitebooster een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Websitebooster is niet verplicht om deze gegevens te herstellen Indien overeengekomen kan Websitebooster naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Websitebooster verstrekte inlichtingen.

8. Websitebooster is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de programmatuur van derden en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van deze programmatuur. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de programmatuur van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

9. Aansprakelijkheid van Websitebooster voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.

10. Websitebooster staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Website en/of programmatuur werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of Apparatuur.

11. Websitebooster is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij anders is overeengekomen.

12. Websitebooster is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de programmatuur van Websitebooster die zonder uitdrukkelijke toestemming van Websitebooster heeft plaatsgevonden.

13. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Websitebooster niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de overeengekomen garantieperiode.

14. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen herstel ten gevolge van gebruiksfouten of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever en/of andere niet aan Websitebooster toe te rekenen oorzaken.

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikname.

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Websitebooster voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Websitebooster opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. De kosten van de (ontwikkel)werkzaamheden omvatten tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur en/of Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Websitebooster haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Websitebooster is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Indien een periodieke betalingsverplichting overeen is gekomen, is Websitebooster gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Websitebooster.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Websitebooster zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Websitebooster meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

1. Websitebooster heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Websitebooster gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Websitebooster is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Websitebooster is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Websitebooster te vergoeden voor elk financieel verlies dat Websitebooster lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

1. Alle door Websitebooster geleverde zaken, blijven eigendom van Websitebooster totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Websitebooster gesloten Overeenkomst is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Websitebooster zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

1. Alle IE-rechten en auteursrechten rustend op de conform de Overeenkomst gebruikte, dan wel ontwikkelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle programmatuur, websites, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Websitebooster, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Websitebooster worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Websitebooster gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. Niettemin behoudt Websitebooster het recht om de aan de ontwikkeling daarvan ten grondslag liggende onderdelen, beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie en meer zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken, exploiteren en/of verder te ontwikkelen, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Websitebooster, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers, rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Websitebooster, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Websitebooster opgeleverde zaken, dient Websitebooster expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Websitebooster, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

1. Websitebooster is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Websitebooster wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
(i) overmacht van toeleveranciers van Websitebooster,
(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Websitebooster zijn voorgeschreven of aanbevolen,
(iii) gebrekkigheid van Programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden,
(iv) overheidsmaatregelen,
(v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten,
(vi) ziekte van werknemers van Websitebooster of door haar ingeschakelde adviseurs en
(vii) overige situaties die naar het oordeel van Websitebooster buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Websitebooster is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Websitebooster alleen geacht te bestaan indien Websitebooster dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Websitebooster, is Websitebooster uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Websitebooster binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Websitebooster deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Websitebooster in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van diensten door Websitebooster leidt tot aansprakelijkheid van Websitebooster, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Websitebooster. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Websitebooster sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of kosten ten gevolge van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Websitebooster.

5. Websitebooster sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Websitebooster is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. Opdrachtgever vrijwaart Websitebooster voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Websitebooster geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Websitebooster.

7. Enige door Websitebooster opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Websitebooster.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Websitebooster is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Websitebooster opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Websitebooster. Websitebooster is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Websitebooster nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Websitebooster haar eigen advies.

10. Websitebooster staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Websitebooster verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Websitebooster vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Websitebooster binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Websitebooster.

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Websitebooster verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Websitebooster zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Websitebooster van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Websitebooster voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Websitebooster voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Programmatuur of informatiedragers aan Websitebooster verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

1. Websitebooster en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Websitebooster bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Websitebooster is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Websitebooster opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Websitebooster steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Websitebooster op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Websitebooster zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Websitebooster niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Websitebooster aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Websitebooster vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Websitebooster vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Websitebooster is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Websitebooster en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

1. Websitebooster gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Websitebooster de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan klantenservice@tablettotaal.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Websitebooster verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Websitebooster tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Websitebooster op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Websitebooster of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klantenservice@tablettotaal.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Websitebooster de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Websitebooster zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

1. Op de rechtsverhouding tussen Websitebooster en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Websitebooster heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Websitebooster en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.